Generelle vilkår for analysetjenester ved ValdresLab AS

Bilag 4.4.1 datert 14.3.17 utarbeidet av LH

  1. ValdresLab AS er ansvarlig for å utføre analysene og å utgi analysebevis etter gjeldende interne prosedyrer. Laboratoriet har, dersom det skulle være nødvendig, rett til å benytte andre leverandører av analysetjenester.
  2. Vilkårene gjelder analyser av næringsmidler og drikkevann m.v., iht. metoder som er beskrevet i vårt kvalitetsstyringssystem (akkrediterte og ikke akkrediterte analyser). Dersom det er behov for andre analyser eller metoder, henvises det til andre laboratorier.
  3. Det enkelte oppdrag avtales ved bruk av rekvisisjonsskjema, prøveplan eller kontrakter.
  4. Dersom ikke annet er avtalt, har kunden selv ansvar for riktig prøveuttak.  ValdresLab AS har bl.a. laget en enkel veiledning for uttak av drikkevannsprøver. Alle analyser (prøvinger) utføres ut i fra prøvens beskaffenhet, slik den er når den leveres til laboratoriet. Prøver kan avvises dersom det er klare mangler ved prøvetaking og/eller forsendelse, eller prøven er uegnet.
  5. Etter at analysearbeidet er utført utsteder ValdresLab AS et analysebevis, normalt samme dag eller senest 5 arbeidsdager etter at siste analyse er ferdig. Originalen sendes kunden.  Kopi av analysebevis samt revisjonsskjema, arbeidsskjema, og ev. andre underlagsdokumenter oppbevares ved laboratoriet i minst 3 år. Dokumentene og EDB-filene er skjermet for innsyn for andre enn laboratoriepersonalet.
  6. Laboratoriepersonalet har alminnelig taushetsplikt.
  7. Kunden har rett til innsyn i ValdresLab AS sitt kvalitetsstyringssystem og kan etter avtale gis adgang til lokaler og innsyn i KS hovedbok med relevante prosedyrer og bilag, samt resultater av sammenliknede laboratorieprøvinger og lignende.
  8. Kunden skal varsles ved vesentlige forsinkelser i analysearbeidet eller ved avvik som kan ha betyning for analyseresultatet.
  9. ValdresLab AS har ikke ansvar for indirekte tap som følge av forsinkelser eller feil i analyseresultat. Laboratoriets økonomiske ansvar i slike tilfeller er begrenset til analysekostnaden, eller en gratis ny prøve.
  10. Tvister søkes løst gjennom forhandling mellom avtalepartene. Dersom forhandlinger ikke fører fram, avgjøres tvist ved voldgift iht. Tvistemålsloven av 13. august 1915.

 

 

Vilkårene gjelder drikkevanns- og næringsmiddelanalyser med mer utført i henhold til de metoder som er beskrevet i vårt kvalitetsstyringssystem (akkrediterte og ikke-akkrediterte analyser). Dersom det er behov for analyser som vi ikke utfører her hos oss eller eventuelt metoder som vi ikke benytter, vil vi kunne være behjelpelige med å videreformidle deres prøver til en av våre underleverandører av analysetjenester. 

Bestill prøvetakingsutstyr