Generelle vilkår for analysetjenester ved ValdresLab AS

Bilag 7.1.1.1 datert 06.03.19 utarbeidet av TM/LH

  1. ValdresLab AS er ansvarlig for å utføre analysene og å utgi analysebevis etter gjeldende interne prosedyrer. Laboratoriet har, dersom det skulle være nødvendig, rett til å benytte andre leverandører av analysetjenester.
  2. Vilkårene gjelder analyser av næringsmidler og drikkevann m.m., iht. metoder som er beskrevet i vårt ledelsessystem (akkrediterte og ikke akkrediterte analyser). Dersom det er behov for andre analyser eller metoder kan det henvises det til andre laboratorier.
  3. Det enkelte oppdrag avtales ved bruk av følgeskjema/avtale om analysetjenester, prøveplan eller kontrakter.
  4. Kunden selv ansvar for riktig prøveuttak.  ValdresLab AS har blant annet laget en enkel veiledning for uttak av drikkevannsprøver. Laboratoriet tar forbehold om at prøvehåndtering er utført på korrekt måte ved innlevering til analyse og analyserer prøven slik den er når den leveres til laboratoriet. Prøver kan avvises dersom det er klare mangler ved prøvetaking og/eller forsendelse, eller prøven er uegnet.
  5. Etter at analysearbeidet er utført utsteder ValdresLab AS en prøvingsrapport, normalt samme dag eller senest 5 virkedager etter at siste analyse er ferdig. Originalen sendes kunden.  Kopier av følgeskjema, arbeidsskjema, og eventuelle andre underlagsdokumenter oppbevares ved laboratoriet i minst 3 år. Kopi av prøvingsrapport kan fremskaffes ved behov ved ny utskrift fra fagdatasystem. Dokumentene og elektroniske filer er skjermet for innsyn for andre enn laboratoriepersonalet. Laboratoriepersonalet har alminnelig taushetsplikt.
  6. Der ValdresLab AS har lagt ved utdrag fra Drikkevannsforskriftens grenseverdier blir kunder oppfordret til å ta hensyn til analyseresultatets måleusikkerhet.  
  7. Kunden har rett til innsyn i ValdresLab AS sitt ledelsessystem og kan etter avtale gis adgang til lokaler og innsyn i relevante deler av ledelsessystemet og dets bilag, samt resultater av sammenliknede laboratorieprøvinger og lignende. ValdresLab AS har utarbeidet retningslinjer for klagebehandlingsprosess ved mottak av klager fra kunder. Kunden skal varsles ved vesentlige forsinkelser i analysearbeidet eller ved avvik som kan ha betydning for analyseresultatet. 
  8. ValdresLab AS har ikke ansvar for indirekte tap som følge av forsinkelser eller feil i analyseresultat. Laboratoriets økonomiske ansvar i slike tilfeller er begrenset til analysekostnaden, eller en gratis ny prøve.
  9. Tvister søkes løst gjennom forhandling mellom avtalepartene. Dersom forhandlinger ikke fører fram, avgjøres tvist ved voldgift iht. Tvistemålsloven av 13. august 1915.

Vilkårene gjelder drikkevanns- og næringmiddelanalyser m.m. utført i henhold til de metoder som er beskrevet i vårt ledelsesystem (akkrediterte og ikke-akkrediterte analyser). Dersom det er behov for analyser som vi ikke utfører in-house er vi behjelpelige med å videreformidle deres prøver til en av våre eksterne leverandører av analysetjenester. 

Bestill prøvetakingsutstyr