Generelle vilkår for analysetjenester ved ValdresLab AS

Bilag 7.1.1.1 er sist oppdatert 26.01.23 LH

 1. ValdresLab er ansvarlig for å utføre analyser, og å utgi analyserapport etter gjeldende interne prosedyrer.

 2. Vilkårene gjelder analyser av drikkevann, næringsmidler m.m. iht. metoder som er beskrevet i vårt ledelsessystem (akkrediterte og ikke akkrediterte analyser). Nærmere informasjon gis på forespørsel. ValdresLab forbeholder seg retten til, i de tilfeller det er nødvendig, å benytte ekstern leverandør av analysetjenester. Med mindre kunde reserverer seg mot vårt valg av ekstern leverandør av analysetjenester er kontrakten slik å forstå at denne aksepteres av kunden.

 3. Oppdrag avtales gjennom følgeskjema, prøveplan eller kontrakter. Ved avtale på annet vis skal det foreligge dokumentasjon på hva som er avtalt.

 4. Kunden har selv ansvar for riktig prøveuttak.  Laboratoriet har utarbeidet en enkel veiledning som vedrører uttak av drikkevannsprøver. ValdresLab tar, ved mottak av prøver til analyse, forbehold om at prøvehåndtering er utført på korrekt vis, og analyserer prøven slik den er når den ankommer laboratoriet. Prøver kan avvises dersom det er klare mangler ved prøvetaking og/eller forsendelse, eller prøven er uegnet.

 5. Etter at analysearbeidet er utført utsteder laboratoriet en analyserapport, normalt innen 5 virkedager etter at siste analyseresultat foreligger. Ved analyser som utføres hos ekstern leverandør av analysetjenester kan analyserapport normalt utstedes innen 3 uker. Originalrapport sendes kunden.  Kopier av følgeskjema, arbeidsskjema, og eventuelle andre underlagsdokumenter oppbevares ved laboratoriet i 3 år. Kopi av analyserapport kan utstedes ved behov. Dokumenter og elektroniske filer er skjermet for innsyn for andre enn laboratoriepersonalet. Analysesvarene er oppdragsgivers eiendom og kan ikke videreformidles til annen part uten at det er gitt samtykke til dette fra oppdragsgiver selv.

 6. Laboratoriepersonalet har alminnelig taushetsplikt.

 7. I de tilfeller det er vedlagt utdrag fra Drikkevannsforskriftens grenseverdier blir kunder oppfordret til å ta hensyn til analyseresultatets måleusikkerhet.

 8. Kunden har rett til innsyn i laboratoriets ledelsessystem, og kan etter avtale gis adgang til lokaler og innsyn i relevante deler av ledelsessystemet, dets bilag, resultater av sammenliknende laboratorieprøvinger m.m. 

 9. Laboratoriet har utarbeidet retningslinjer for klagebehandlingsprosess ved mottak av klager fra kunder.

 10. Kunden skal varsles ved vesentlige forsinkelser i analysearbeidet eller ved avvik som kan ha betydning for analyseresultatet.

 11. ValdresLab har ikke ansvar for indirekte tap som følge av forsinkelser eller feil i analyseresultat. Laboratoriets økonomiske ansvar i slike tilfeller er begrenset til analysekostnaden, eller en gratis, ny prøve.

 12. Tvister søkes løst gjennom forhandling mellom avtalepartene. Dersom forhandlinger ikke fører fram, avgjøres tvist ved voldgift iht. Tvistemålsloven av 13. august 1915.

 13. Analysetjenester faktureres etterskuddsvis. Forfallsdato er 30 dager etter dato for fakturering.

Vilkårene gjelder drikkevanns- og næringmiddelanalyser m.m. utført i henhold til de metoder som er beskrevet i vårt ledelsesystem (akkrediterte og ikke-akkrediterte analyser). Dersom det er behov for analyser som vi ikke utfører in-house er vi behjelpelige med å videreformidle deres prøver til en av våre eksterne leverandører av analysetjenester. 

Bestill prøvetakingsutstyr